Společnost SWM nabízí:

 

Aplikační software

Ekonomika podniku

Ekonomika zemědělského podniku

Evidence a rozúčtování telefonních poplatků

Kontrola vstupu a docházky

Podniková spořitelna

Vnitrobanka

 

 

Licenční software

Antivirové programy

Kancelářské aplikace

Operační systémy

 

Software na zakázku

 

Softwarový servis

 

 

 

APLIKAČNÍ SOFTWARE

V následujících odstavcích se pokusíme stručně vystihnout hlavní vlastnosti jednotlivých subsystémů a dalších prvků informačního systému. Nelze zde pochopitelně podat jejich podrobnější popis, pro tento účel můžeme samozřejmě nabídnout předvedení IS nebo kterékoli jeho části.

Všechny subsystémy jsou chráněny několikaúrovňovými hesly - například přístup pouze k výpisům sestav, k pořizování, ovládání zpracování pomocí řídících číselníků, přístup k uživatelským parametrům a podobně. Pomocí parametrů ovládaných uživatelem je možno řídit zpracování i ovlivňovat uživatelské prostředí. Kontrola dat je prováděna ihned při pořizování, data mohou být na přání technickými prostředky zakódována, proti ztrátě jsou chráněna vícenásobným systémem zálohování (vynuceně i na popud uživatele).

Zálohování je možno provádět na diskety, pevný disk, streamer a podobně, subsystémy finanční oblasti se operativně zálohují i bez nutnosti zásahu uživatele. Všechny subsystémy jsou průběžně inovovány jak z hlediska zlepšování užitných vlastností na základě zkušeností a požadavků uživatelů, tak z hlediska legislativních změn, platné verze tedy obsahují a respektují všechny závazné právní předpisy.

 

 

Ekonomika podniků

 

Majetek

Subsystém MAJETEK je integrovaný prostředek pro evidenci majetku vlastního nebo používaného uživatelem. Obvykle se dělí na evidenci investičního majetku a evidenci drobného majetku (lze rozdělit na dvě části například dle ceny). Evidence lze bez potíží z nejrůznějších důvodů (různé vlastnické vztahy, věcná kategorizace a podobně) ještě dále dělit. Automatické zaúčtování a přenos údajů do účetnictví je zajištěno.

Velká variabilita subsystému je dána zejména zvolenou koncepcí, kdy podstatná část funkce programu je řízena soustavou číselníků. Číselníky jsou dvojího druhu.

a)    přístupné - obsah může měnit také uživatel

b)    nepřístupné - obsah může měnit pouze dodavatel

Základ obsahu části číselníků je dán legislativně pro všechny uživatele. Jedná se o číselník oborů, číselník typů karet, číselník odpisových skupin daňových i účetních, číselník druhů daní, číselník ocenění IM a číselník způsobu vyřazení IM. Ostatní číselníky si uživatel naplní podle své potřeby (případně zadá jejich počáteční naplnění naší firmě) a jejich obsah může udržovat v souladu s měnícími se podmínkami provozu.

Investiční majetek (IM)

Agenda zahrnuje údržbu základního matričního souboru hmotného a nehmotného IM, jeho zařazení nebo vyřazení z evidence, převody, daňové a účetní odpisy, zaúčtování, prohlížení, tisky požadovaných sestav, provádění výběrů a zadání nových inventárních čísel po převodech. Všechny pořizované údaje jsou kontrolovány na příslušné číselníky nebo přípustné hodnoty.

Drobný hmotný majetek (DHM)

Agenda zahrnuje údržbu základních matričních souborů drobného hmotného majetku, jeho zařazení nebo vyřazení z evidence, změny, převody, prohlížení, tisk sestav, provádění výběrů a zadání nových inventárních čísel po převodech. Řízení práce a kontrola údajů  jsou obdobné jako u IM.

Inventury

Slouží ke zpracování a tisk inventurních soupisů, místních seznamů, rekapitulace středisek, celkové rekapitulace ročních a měsíčních výkazů, které mohou obsahovat evidované předměty z IM i obou DHM. Sestavy jsou součtovány za podnik, závod, středisko vždy za všechny skupiny majetku (IM i obě DHM). Výkazy jsou tisknuty za požadované období.

 

Mzdy

Subsystém MZDY pokrývá agendu, zahrnující hrubé mzdy (včetně náhrad mzdy), pojistné na zdravotní i sociální zabezpečení, daň z příjmu (včetně ročního zúčtování), nemocenské dávky, trvalé i jednorázové srážky, hotové i bezhotovostní zálohy i doplatky. Subsystém postihuje všechny probíhající legislativní  změny v oblasti své působnosti tak, že jednak dodávaná verze plně odpovídá současnému stavu, jednak je formou čtvrtletních nebo pololetních aktualizací zajištěno  promítání nových a změněných předpisů do funkce subsystému. Značnou část legislativních, organizačních i metodických změn může řešit uživatel sám formou změny obsahu řídících číselníků. Programové řešení umožňuje provádět různý stupeň předzpracování mezd na divizi (závodě, místně odloučeném středisku).

Jednou z hlavních předností subsystému je možnost vytvořit číselník mzdových složek, neboli druhů mzdy dle dosavadních zvyklostí uživatele. Subsystém umožňuje také uživatelskou definici nejdůležitějších sestav, tedy výplatních pásek a mzdových listů, včetně možnosti tisku výplatních pásek do libovolných předtisků. Obdobně lze definovat také výkazy za osoby (řádkové) i za kategorie nebo střediska (řádkové i sloupcové). Příslušné číselníky si uživatel naplní podle své potřeby sám nebo zadá jejich počáteční naplnění dodavateli, jejich obsah může udržovat v souladu s měnícími se podmínkami provozu opět sám nebo touto údržbu pověřit dodavatele. Automatické zaúčtování a přenos údajů do účetnictví je zajištěno.

Je možno pracovat s úkolovou, hodinovou, podílovou i měsíční mzdou, s měsíčními i čtvrtletními prémiemi, s příplatky vyplácenými za různě definované dny či hodiny. Lze využívat automatický dopočet odpracovaných dní i hodin, kalendářních dní a státních svátků, dní mateřské dovolené. Automaticky se samozřejmě počítá měsíční základní plat. Opakující se mzdové složky (jako prémie ze čtvrtletního nebo měsíčního základu, příplatky k měsíční mzdě, příplatky za odpracované dny, příplatky za různě vybrané dny nebo hodiny) lze pořídit jako pevné mzdové složky, které se automaticky generují každý měsíc. Zcela automaticky se vytvářejí mimo jiné mzdové složky mateřské dovolené, zdravotního a sociálního pojištění, odpočtů od daňového základu, záloh na daň z příjmu, vyúčtování daně z příjmu, trvalých srážek, odborových příspěvků.

Subsystém umožňuje provádět bezhotovostní výplatu mezd a to jak v návaznosti na subsystémy ABO, SPOŘITELNA nebo VNITROBANKA, tak přímou vazbou na peněžní ústavy formou tisku převodních příkazů ve prospěch osobních účtů pracovníků.

 

Odbyt

Subsystém ODBYT zahrnuje moduly: Skladová evidence, Objednávky, Odbytová činnost, Fakturace a Neplatiči (sledování pohledávek). Pohyby skladů a jednotlivé položky vystavených faktur jsou na základě uživatelsky přístupného řídícího číselníku automaticky zaúčtovány, tím je zajištěna vazba na subsystém ÚČETNICTVÍ.

Skladová evidence

Modul řeší automatizované zpracování skladového hospodářství. Slouží pro veškeré operace se skladem mimo výdej přes fakturu. Lze pořídit běžný doklad - příjemku, výdejku nebo převodku. Automaticky rozpozná nutnost vyplnění položek a nabízí doporučené hodnoty. U položek, které mají vazbu na číselník, je možné využívat nápovědy z číselníku. Při správném ukončení řádku dokladu se okamžitě aktualizují údaje množství, takže je možno kdykoliv zjistit aktuální stav každého skladu, a při pořízení příjmu je okamžitě ovlivněna průměrná cena materiálu (zboží) na skladě. Poskytuje standardní výstupy, jako obratová soupiska, zůstatková sestava, inventurní sestava.

Fakturace

Slouží ke komplexnímu pořízení faktur, a to jak v korunách, tak v cizích měnách. Umožňuje prohlížení, opravování, vyhledávání a tisk pořízených faktur pomocí menu (nabídky), z něhož lze vybírat jednotlivé činnosti s fakturou. Při výdeji na základě objednávky a expedičního listu jsou do faktury údaje převzaty automaticky. Faktury lze tisknout do formulářů nebo na čistý papír v mnoha grafických úpravách, které lze předdefinovat pro každou číselnou řadu odděleně. Při fakturaci se vyčísluje DPH případně spotřební daň. Nejde-li o fakturaci služeb, jsou automaticky provedeny skladové operace a lze současně vystavit dodací list. Dále lze vytisknout další tiskopisy (například etiketa s adresou, dobírková poukázka, ADR). Zajišťuje povinnou evidenci o DPH (soupisky daňových dokladů).

Neplatiči

Tento modul umožňuje evidenci vystavených faktur a jejich plateb. Automatickou aktualizaci plateb zajišťuje subsystém ÚČETNICTVÍ, POKLADNA nebo VNITROBANKA. Ve fakturách lze hledat podle široké škály výběrových podmínek. Je zajištěna správa nesplacených pohledávek, mimo jiné upomínky dlužníkům a penalizační faktury. "Neživé" (dříve vystavené a uhrazené) faktury lze pro zrychlení práce přemístit do tzv. archivu.

Objednávky

Tento modul umožňuje evidenci došlých objednávek, rezervaci zboží, postupnou nebo jednorázovou realizaci objednávky, tvorbu expedičních listů a přenos údajů z nich pro fakturaci.

Odbytová činnost

Řeší nabídkovou a rozborovou činnost, umožňuje zasílání dopisů nebo nabídek vybraného zboží zvoleným partnerům. U jednotlivých partnerů (odběratelů i dodavatelů) lze sledovat základní ukazatele, například obrat.

 

Pokladna

Vystavuje příjmové i výdajové pokladní doklady a tiskne pokladní knihu. Umožňuje provádění kontroly stavu pokladny vzhledem k pokladní knize. Lze vést pokladnu tuzemskou i pokladny v cizích měnách. U tuzemské pokladny je zajištěna vazba do evidence došlých i vystavených faktur, lze též provádět automatické zaúčtování pokladních operací včetně rozúčtování nebo účtování o DPH včetně dopočtu zjednodušených daňových dokladů a soupisek daňových dokladů.

 

Účetnictví

Programové řešení umožňuje jak zpracování základního účetnictví, tak i libovolného výkazu o hospodaření včetně porovnání hodnot skutečnosti s plánem a s jiným účetním obdobím. Dále zpracovává rozbor nákladů podle výkonů, evidenci a sledování saldokonta (podrobně, za firmu, za fakturu), platby (včetně tisku příkazu k úhradě) a rozúčtování došlých faktur, nákladové a výnosové sledování zakázek. Umožňuje také zpracování nedokončené výroby.

Program je koncipován tak, že zajišťuje automatické vazby na všechny ostatní subsystémy. Stejným programovým modulem lze provádět předzpracování na jednotlivých organizačních celcích a to do několika úrovní (od příjmu prvotních dokladů až po zpracování divizního účetnictví). Je zajištěna výměna informací jak s centrálním účetnictvím, tak s jinými subsystémy.

Základní cyklus zpracování je měsíční, ale umožňuje získat přehled o účetních skutečnostech k aktuálnímu datu a stavu. Řešení je koncipováno tak, aby byla činnost programu v co nejvyšší míře řízena uživatelsky pomocí číselníků. Tím je zajištěno snadné přizpůsobení místním zvyklostem a požadované organizační struktuře.

 

Výkaznictví

Program soustřeďuje data zejména z účetnictví, zpracovává je a jeho výstupem jsou závazné výkazy obsahově i formálně shodné se závaznými tiskopisy (provedení tisku závisí na použité tiskárně (barevnost, kvalita tisku).

 

ABO (bankovní operace)

Pracoviště bankovního styku je určeno ke komunikaci se statutárními bankami. Komunikace může probíhat ve formě dokladů (příkazy a výpisy), prostřednictvím kompatibilních médií (disket) nebo datovým přenosem (modemem). Příkazy zaslané do banky jsou sledovány a průběžně párovány s debety z výpisů. Pracoviště dále může poskytovat informace o transakcích jiným subsystémům, například evidenci došlých a vydaných faktur, a zajišťuje vazbu do účetnictví.

 

Nákladní doprava

Program zpracovává obvyklé jízdní doklady a vede evidenci výkonů i spotřeby PHM (nákup za hotové, na fakturu i karty CCS). Díky přímé vazbě na subsystém odbyt poskytuje všechna data potřebná pro fakturaci výkonů. Výstupní sestavy umožňují sledování spotřeby PHM, tisk deníku vozidel atd. Umožňuje i výpočet úkolových hrubých mezd řidičů.

 

Železniční doprava

            Program eviduje pohyb železničních vozů na železniční vlečce. Vypočítává částku za použití železniční vlečky dle skutečného provozu. Umožňuje vytisknout deník železniční vlečky, evidenci výkonů na vlečce a další. Umožňuje též výpočet hrubých mezd dělníků na základě evidovaných výkonů.

 

Ekonomika zemědělského podniku

 

            Ekonomika zemědělského podniku využívá všechny programové moduly z obecné ekonomiky podniku a je rozšířena o následující moduly zaměřené na zemědělství a potravinářství.

 

NOVČ

Systém NOVČ je speciální odbytový systém využívaný k nákupní a odbytové činnosti v oblasti krmiv a osiv a při výrobě krmných směsí. Je rozčleněn na dva samostatně běžící moduly.

Modul  NOVČ

Zabezpečuje obsluhu veškerého skladového hospodářství. Je určen pro použití tam, kde vznikají prvotní doklady - příjemka, nákupní lístek, výdejka, výrobní příkaz pro krmnou směs a podobně. Při pořízení těchto dokladů se ihned aktualizuje stav příslušného skladu, tudíž je možno okamžitě získat přehled o aktuálních zásobách, obratu skladu, obratovou sestavu, deník. Vstupem kromě běžných dokladů mohou být i údaje ze systému VÁHA a LABORATOŘ  Vazba jednotlivých vzdálených pracovišť je zajištěna disketou s podklady pro  zpracování v modulu Centr.

Modul CENTR

Je určen pro hromadné zpracování dat vzniklých na pracovištích NOVČ. Podklady pro tisk faktur a nákupních lístků je možno sdružovat pro jednotlivé odběratele ze všech pracovišť NOVČ. Dále se vedou různé statistiky (za partnera, klíče pohybu, roční, měsíční, denní, za zvolené období). Modul dále zajišťuje centrální údržbu a následnou distribuci číselníků na vzdálená pracoviště NOVČ. Komunikace s nimi je možná přes diskety nebo po lokální síti. Kdykoli je možno vytvořit spojovací soubor do subsystému Účetnictví. Modul může být v informačním systému podle organizačních a provozních potřeb začleněn i několikrát.

 

Váha

Subsystém váha zabezpečuje evidenci vozidel, která jsou vážena na příjezdu i odjezdu. Ze zjištěných údajů zabezpečuje tisk vážních lístků, provozní evidenci plnění smluv na výkup produktů. Dává přehled o provedených nákupech včetně přehledu o přiřazených cenách za zvolené časové období a o způsobu dopravy. Tyto přehledy lze členit z hlediska produktů, skladových míst, partnerů. Poskytuje dodavatelům denně či dávkově podklady pro fakturaci dodávek. Vážní lístky jsou průběžně archivovány. Subsystém úzce spolupracuje se subsystémy LABORATOŘ, NOVČ a OBJEDNÁVKY VKS. Na základě rozboru provádí stanovení výkupní ceny. Rozbor je možno přímo tisknout na vážním lístku. Navážené hodnoty lze přebírat automaticky z digitálně analogové váhy (např. DI 10) připojením k PC přes RS 232 s registrací, zda hodnota byla  zadána ručně nebo převzata automaticky. Subsystém zajišťuje realizaci objednávek na výrobu krmných směsí.

 

Laboratoř

Subsystém zabezpečuje evidenci rozborů na základě definice pro jednotlivé plodiny. Je prováděna kontrola na normovaný rozsah naměřených hodnot, které lze využít i pro automatický výpočet cenové srážky nebo příplatku. Subsystém vede laboratorní knihu a tiskne rozborové lístky pro individuální nebo sdružené vzorky. Podle příslušných hodnot rozboru provádí přepočet hmotnosti, cenovou srážku nebo příplatek a přípravu fakturace za sušení a čištění plodin.

 

Objednávky VKS

Subsystém přijímá a eviduje objednávky krmných směsí, vytváří podklad pro jejich výrobu a sleduje vykrývání objednávek ve spolupráci se ss. VÁHA. Informace z tohoto subsystému se využívají v ss. VÁHA, mimo jiné při tisku expedičního dokladu (například přesné místo určení směsi). 

 

Zvířata

V rámci tohoto subsystému je řešena kromě problematiky údržby číselníků především otázka obratu stáda (v jednotlivých kategoriích a na příslušných stájích) na základě pořizování nákupů, prodejů, přírůstků a převodů zvířat. Volitelně je možno zadat i plán obratu stáda což slouží ke snadnější kontrole plnění vytyčených cílů. Systém je určen pro zpracování v reálném čase, takže při pořízení změn máme k dispozici vždy aktuální stavy. Tento způsob umožňuje provádět okamžitou kontrolu pořizovaných změn, což podstatně snižuje chybovost.

Z takto pořízených změn lze získat přehledy v podobě obratové soupisky zvířat, deníku prodeje, inventurní soupisky a různých rozborů. Dále je prováděn automatický výpočet krmných dnů, popřípadě hmotnostního a vzrůstového přírůstku. Veškeré pohyby je možno volitelným způsobem zaúčtovat pro další zpracování v systému ÚČETNICTVÍ nebo volitelným způsobem napočítat do statistického výkazu.

 

Evidence a rozůčtování telefonních poplatků

Sleduje všechny odchozí (u vybraných typů pobočkových ústředen i příchozí) telefonní hovory, provádí výpočet částky za hovor v režimu pseudotarifikace nebo plné tarifikace (dle typu a nastavení telefonní ústředny). Informuje o odchozích hovorech dle široké škály výběrových kritérií. Celkové poplatky za telefonní hovory (za dané období) rozúčtuje na místní přípojky, ekonomické jednotky, na jednotlivé státní linky, případně hotelové pokoje a hovorny. Umožňuje i bezprostřední tisk účtenky za provedený hovor. Provádí statistiku příchozích i odchozích hovorů za celou ústřednu, za jednotlivé pobočky, střediska. Vyúčtování a evidence DPH. Umožňuje pořídit si a používat vlastní seznam nejčastěji volaných telefonních čísel.

 

 

Kontrola vstupu a docházky

Je určen pro spolupráci s elektronickým zámkem a čtečkou magnetických karet firmy Bewator (Švédsko). Slouží pro systém kontroly vstupu, evidenci vstupových událostí a evidenci docházky. Program informuje dozor o události, právě probíhající na zámku nebo čtečce magnetických karet (vstup, nezavření dveří, narušení objektu). Jde-li o vstup, obsluha může zkontrolovat jméno případně podobu vlastníka přidělené karty, jeho oprávnění a podobně. Všechny události jsou průběžně evidovány a jsou k dispozici pro rozborovou činnost a archivaci. Na základě vybraných událostí lze evidovat docházku pracovníků.

 

 

Podniková spořitelna

Zaměstnanecká spořitelna slouží k vedení zaměstnaneckých běžných a termínových účtů a k hotovostním i bezhotovostním operacím s nimi. Umožňuje import hotovostních výběrů a vkladů z externí pokladny a bezhotovostních převodů celých výplat nebo jen srážek na spoření ze mzdové agendy. Automatizuje úročení vkladů, odvod srážkové daně z úroků a výpočet případných poplatků za služby. Dále zajišťuje podklad pro zaúčtování, případně vazbu do účetnictví. Lze zde rovněž vést agendu trvalých příkazů. Operace provedené ve spořitelně lze automaticky zaúčtovat a přenést do účetnictví.

Pokud firma převádí mzdy zaměstnancům na jejich účty u vnitrobanky, klesne nárazová potřeba hotových peněz ve výplatním termínu. To může mít klíčový význam zejména ve firmách s vysokým podílem mzdových nákladů. Pokud firma přesvědčí své zaměstnance o minimálním riziku uložení peněz v zaměstnanecké spořitelně a nabídne jim dostatečně atraktivní podmínky, získá tak finanční zdroje za nižší cenu a snadněji, než na úvěrovém trhu, přičemž je to současně výhodné i pro zaměstnance.

 

 

Vnitrobanka

Vnitropodniková banka v sobě může integrovat i funkce zaměstnanecké spořitelny a bankovních operací, základní funkcí je ale oddělené vedení korunových účtů vnitřních organizačních jednotek bez nutnosti použít více účtů u banky. To umožňuje důsledně centralizovat a tedy skutečně efektivně využívat finanční prostředky a současně zpřehlednit vnitropodnikové finanční vztahy. Vnitrobanka poskytuje průběžné informace o finančním efektu činnosti vnitřních organizačních jednotek, což umožní jejich objektivnější hodnocení , motivaci a obvykle vede například ke všeobecnému snížení podílu  pohledávek po lhůtě splatnosti.

 

 

 

LICENČNÍ SOFTWARE

 

Operační systémy Kancelářské aplikace

Operační systémy Microsoft Windows

Síťový software Microsoft Windows NT

Síťový software Novell Netware

Kancelářské aplikace Microsoft Office

 

 

 

Antivirové programy

Dodáváme český antivirový systém AVG ve všech verzích. Provádíme jeho instalaci včetně aktualizací.

 

SOFTWARE NA ZAKÁZKU

            Nabízíme:

            Analýzu a zpracování zakázkových aplikací v prostředí MS-DOS a MS Windows.

 

           

SOFTWAROVÝ SERVIS

Provádíme:

-         poradenství v oblasti licenčního a aplikačního software

-         zálohování dat na CD-ROM

-         obnovu poškozených dat v důsledku selhání hardware

-         instalace licenčního software

-         prevence před napadení virem